bg
Rottevalle, 12 maart 2019Betreft: Algemene LedenvergaderingGeacht lid,

Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op vrijdagavond 26 april 2019 in de piramide op de Holle Poarte te Makkum. De vergadering zal om 20.00 uur beginnen.


Tijdens de vergadering zullen de volgende zaken besproken worden:
AGENDA:

1. Opening
2. Bestuurszaken
Wij zijn nog steeds op zoek naar een volgende generatie bestuurders / vrijwilligers. Dus denk je, dit is iets voor mij, neem dan contact met ons op.
Bestuursverkiezingen:
Aftredend en weer herkiesbaar George Valkema, als gewoon regulier bestuurslid en Marjon Lohmann, als penningmeester en 1e secretaris.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering bij het bestuur aanmelden als kandidaat, waarna tot stemming kan worden overgegaan.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
4. Financiën: Financieel jaarverslag 2018. Verslag van de kascommissie: Daan Grooteman en Jan Cas Smit
5. Verslag seizoen 2018
6. Invulling seizoen 2019 / Overige activiteiten
7. Windmolenpark
8. Rondvraag
9. Sluiting


Mocht u nog vragen of suggesties hebben, bel, mail of schrijf ons.
Het adres staat onderaan de brief vermeld.


Met vriendelijke groet,
Marjon Lohmann (Secretaris/Penningmeester)