bg
Rottevalle, 15 maart 2018Betreft: Algemene LedenvergaderingGeacht lid,

Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op vrijdagavond 4 mei 2018 in de piramide op de Holle Poarte te Makkum. De vergadering zal, vanwege dodenherdenking, om 20.30 uur beginnen.


Tijdens de vergadering zullen de volgende zaken besproken worden:
AGENDA:

1. Opening
2. Bestuurszaken
Een aantal van de huidige bestuursleden en vrijwilligers hebben al sinds 2006 zitting in het bestuur. Wellicht wordt het tijd voor een nieuwe lichting bestuurders / vrijwilligers. Spreekt deze gedachte jou aan, neem dan contact met ons op. Het bestuur zal daarnaast zelf ook mensen benaderen om actief te worden als vrijwilliger of als bestuurder.

Bestuursverkiezingen:
Aftredend en weer herkiesbaar: Bart van der Zee.
Aftredend als voorzitter: Luc Salomons, herkiesbaar als gewoon bestuurslid.
Aftredend en niet herkiesbaar Rienie van der Meer, maar Rienie houdt zich beschikbaar voor wedstrijden en wil wel blijven zorgdragen voor de boot.

(tegen) Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering bij het bestuur aanmelden als kandidaat, waarna tot stemming kan worden overgegaan.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
4. Financiën: Financieel jaarverslag 2017. Verslag van de kascommissie: Diane van der Lubbe en Daan Grooteman.
5. Verslag seizoen 2017
6. Invulling seizoen 2018 / Overige activiteiten
7. Plannen in het IJsselmeer: windmolens en plan Kosta
8. Rondvraag
9. Sluiting


Mocht u nog vragen of suggesties hebben, bel, mail of schrijf ons.
Het adres staat onderaan de brief vermeld.


Met vriendelijke groet,
Marjon Lohmann (Secretaris/Penningmeester)